Ekstraordinær generalforsamling den 02.03. 2010

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

i Ølsted Sognegård, den 2. marts fra 2010

Der var 18 fremmødte incl. bestyrelsen.
Jacob bød velkommen, og beklagede, at der ikke var fremkommet noget materiale fra kom-munen, og at det derfor ikke var muligt at fremvise et færdigt regnskab, ej heller budget. Generalforsamlingen ville derfor kun være at betragte som et mindre informationsmøde.
Jacob præsenterede bestyrelsen, og dens konstitution. Tina deltog som revisor.


Overtagelsen var – på trods af det manglende regnskab - forløbet planmæssigt.
Bestyrelsen har holdt møde med Galten Elværk, som har stor erfaring med dokumentation og opmåling af ledningsnet. Bestyrelsen har besluttet at iværksætte dette projekt, som vil beløbe sig til ca. 50.000,00 kr. + honorar til Hjort VVS, som har et godt kendskab til ledningsnettet, og som derfor skal bistå GE i forbindelse med arbejdet ”i marken”.
Når dette arbejde er fuldført, vil vandværket have et 100% veldokumenteret og troværdigt optegning, af hele ledningsnettet. Dette er vigtigt for den daglige drift, og for diverse entrepre-nører, som skal grave i området – og ikke mindst for fremtidige ansvarlige for vandværket.
Bestyrelsen har overvejet og forventer at få lavet en hjemmeside, hvor medlemmerne kan få diverse oplysninger om drift, vandanalyser og meget mere.
Der blev fra de fremmødte oplyst, at Antenneforeningen og Lokalrådet var i gang med at fremstille en hjemmeside, desuden havde vi i forvejen ØlstedKirke og Skytteforeningen.
Et samarbejde på et eller andet niveau bør tilstræbes.


Bestyrelsen har besluttet at lade kommunen stå for aflæsning og opkrævning af vandforbruget.
Dette koster 42,50 kr. pr. medlem.
Erik Østergaard mente at have set et sted, at det kunne gøres meget billigere.
Jacob oplyste, at det naturligvis ville blive undersøgt, og at vi havde valgt at lade kommunen gøre dette i opstarten. Desuden er der andre fordele – kommunen skal alligevel fortage aflæsning og opkrævning for spildevand.
Der blev stillet spørgsmål til de eksisterende ledningsoptegninger.
Vi måtte konstatere, at der var foretaget en del optegningen, men at de var af så dårlig kvalitet, at det vil være billigere og bedre, at gøre arbejdet forfra.
Kommunen har reelt ikke været bekendt med dette.


Erik Salling udtalte ”forvirring” om generalforsamlingen, hvor der var annonceret med en dagsorden, med punkter som bl.a. regnskab og budget!
Jacob kunne igen oplyste, at såvel ham som John Hjort og David Stenvang, have rykket kom-munen flere gange uden held, og at vi måtte konstatere, at på dette punkt havde kommunen svigtet. De havde ’arbejdet’ som om de stadig ejede vandværket, og ikke arbejdet hen imod en afvikling pr. 1. januar.
Verner Petersen afsluttede med, at sådan er situationen, og hvad kan vi gøre?


Verner spurgte til reglerne for udskiftning af vandmålere. 
Der er ingen overvejelser om fjernaflæsning.


Vi har meldt os ind i Foreningen af Vandværker i Danmark, som giver gode indput og støtte til mange praktiske gøremål.
Brandhaner vedligeholdes af beredskabet – vandværket betaler vandet – indenfor de 10% spild.


Tina gennemgik det midlertidige regnskab for 2009, som ikke gav anledninger til bemærkninger.
Bestyrelsen anbefaler – efter råd fra FVD – at vi har en kassebeholdning på mindst 1 mill. Kr.
Indvindingstilladelsen er sænket fra 130.000 kbm til 80.000 kbm


Henrik orienterede om turbiditet


Bestyrelsen har ingen planer om opkøb af jord, for at beskytte boringer.


Rita vil gerne kontaktes, hvis vi får kendskab til lukninger.
Vandværkets telefon, vil blive omstillet til de bestyrelsesmedlemmer, der har tilkaldevagt. Planlagte lukninger vil altid blive varslet. Ved nedbrug af længere varighed, og hvor der er dyr involveret, vil beredskabet træde til med tankvogn.


I forbindelse med etablering af rundkørsel, skal der foretages omlægning af rør. Der nedlægges et tomrør under hovedvejen, til senere brug
Man vil forsøge, at pålægge kommunen udgifterne i forbindelse hermed


Det skal undersøges, hvordan tinglysningen forholder sig, omkring de rør der befinder sig på eller i nærheden af Svend Nielsen’s jord.


Til slut takkede Jacob for god ro og orden, og inviterede de fremmøde over på vandværket, for at se hvad det var, vi havde overtaget.