Generalforsamling den 22. marts 2011

Referat fra generalforsamlingen den 22. marts 2011

Der var 18 fremmødte incl. bestyrelsen.

Jacob bød velkommen, og foreslog på bestyrelsens vegne Erik Østergaard som dirigent.

Der var ikke andre forslag.

Erik konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Erik Salling gjorde opmærksom på, at annoncen i flg. vedtægterne skulle indeholde dagsorden.

'Dagorden i følge vedtægter' var ikke tilstrækkelig!

Bestyrelsens beretning.

Jacob fik ordet for årets beretning, og indledte med at beklage, at annoncen ikke var fyldestgørende, og at dette naturligvis ville være i orden til næste generalforsamling.

Der havde været flere 'udfordringer' i året løb. Den største var naturligvis rundkørslen, som havde krævet en del ressourcer - og ikke mindst havde været en økonomisk tung sag.

Vi have alligevel kunnet bevare kassebeholdningen på samme niveau. Det er bestyrelses mål at kassebeholdningen ikke må komme under 2010-niveau, da vandværket har en alder, hvor der kan opstå uforudsete investeringer.

Det var oprindeligt besluttet, at ledningsregistreringen skulle iværksættes i 2010, men dette blev udsat, til vi havde overblik over omfanget af udgifter til rundkørslen.

Det er besluttet, at ledningsregistreringen sættes i gang her i 2011. Her vil ledninger, haner m.m. blive degitaliseret, så alle har mulighed for at se hvor man skal passe på, når der graves!

Der var spørgsmål omkring tinglysning af ledningsnettet.

Det blev oplyst, at der kun var tinglysninger på ledninger der var lagt på 3.mands grund!

Erik Salling spurgte til kassebeholdningens størrelse, under henvisning de skriverier der havde været i dagspressen, om at vandværker ikke måtte have for store formuer. Hertil kunne Henrik oplyse, at dette kun gælder for større vandværker over 200.000 kbm.

Derudover, var der ingen bemærkninger til beretningen.

Jacob takkede bestyrelsen, for godt samarbejde omkring de opgaver der havde været i 2010.

Det reviderede regnskab...

Tina fra KPMG gennemgik regnskabet i detaljer, og forklarede de teknikker der lå til grund for opgørelsen.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet.

Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Budget for det kommende år...

Tina gennemgik budget.

Der var ingen bemærkninger.

Valg af medlemmer

I lige år er der 2 på valg, og i ulige år 3.

På valg var Jacob Vendelbo, John Hjort og Davis Stenvang

Alle blev genvalgt.

Erik Østergaard og Erik Salling blev genvalgt som suppleanter.

Valg af revisor.

KPMG blev genvalgt som revisor.

Eventuelt

Under eventuelt blev bestyrelsen opfordret til at investere i et afkalkningsanlæg.

Henning præsenterede dele af Ølsted Vandværks nye hjemmeside, hvor det vil være muligt at indhente alle oplysninger, der er relevant for vandværket.

Den forventes klar inden sommer.