Generalforsamling den 29. marts 2012

Referat fra generalforsamlingen den 29. marts 2012
Der var 10 fremmødte inkl. bestyrelsen.
Jacob bød velkommen, og foreslog Erik Østergaard som dirigent.
Erik gav ordet til Jacob for bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning.
Jacob beklagede at driften havde været lidt ustabil, hvilket havde medført en del telefonopkald.
Årsagen skyldes forskellige 'udfordringer' - kloakeringen i Bottrup havde medført en del brud,
om dette skyldes  'uforsigtighed', eller 'utroværdigt' kortmateriale ved vi ikke!
Yderligere medvirkende har været, at Hjort VVS har været sygemeldt p.g.a. operation.
John kender ledningsnettet og er i nogle situationer, i stand til at reparere et brud uden at der lukkes for vandet.
Sammenlagt er det begrundelsen for, at vi har oplevet flere udfald end normalt!
Bestyrelser gør alt for at skabe en mere stabil drift!
Vi vil nedsætte hovedstophaner og  opdele ledningsnettet i sektioner, så der kan lukkes foret mindre område,
således antallet af berørte installationer minimeres.
Desuden vil vi (igen) igangsætte den digitale registrering af ledningsnettet, men for at begrænse omkostningerne,
må vi give John tid til at rekreere, da han kan bidrage med en del viden!
Endelig igangsætter vi et forsøg med nye vandmålere, der kan fjernaflæses. Vi har modtaget 10 målere, som opsættes
således vi kan afprøve forskellige forhold. Hvis dette bliver en succes, afsættes midler til løbende udskiftning.
Dette vil medføre, at vi i stedet for at 'købe' aflæsningen, så kan 'sælge' den.
Hjemmesiden ølstedvand.dk er kørende - vi forsøger at informere om eventuelle driftsforstyrrelser straks de er kendte,
således man ikke nødvendigvis behøver at overbelaste vagt-telefonen.
Spørgsmål til beretningen.
Erik Salling spurgte om årsagen til, at ledningsregistreringen endnu ikke var igangsat, da dette også blev
meddelt på sidste generalforsamling. Hertil kunne Jacob meddele, at dette ansvar var bestyrelsens, og  ikke kunne
tillægges eksterne leverandører. Jacob opfordrede til, at hvis nogen i den forbindelse, kunne bidrage med frivilligt arbejde,
eller lå inde med viden om eksisterende ledningsføring/ stophaner m.m., var det meget velkommen.
På hjemmesiden vil vi opfordre til dette.
Regnskabet.
Tina gennemgik regnskabet, som viste et 'pænt' overskud.
Regnskabet gav ikke anledning til særlige spørgsmål, og blev således godkendt.
Indkomne forslag.
Der var ikke modtaget nogen forslag.
Budget for det kommende år.
Tina gennemgik budgettet, hvor der var afsat 494.000,00 kr. for 2012.
Erik Salling bemærkede, at det var et stort beløb og ønskede en specifikation. Tina havde de specifikke tal -
væsentlige poster var nye vandmålere, nye stophaner sektionsopdeling, registrering af ledningsnet og omlægning af
bakketop på Bottrupvej  (se evt beretningen).
Tina oplyste at specifikationen kunne nå at komme med i regnskabet.
Valg af medlemmer.
Henrik Granitz og Henning Christensen var på valg, og blev genvalgt.
Erik Østergaard og Erik Salling blev genvalgt som suppleanter.
 
Valg af revisor.
Tina Therkelsen, KPMG blev genvalgt som revisor.
 
Erik Salling spurgte til revisorsuppleant, som det fremgår af dagsorden.
Henrik oplyste, at dette ikke var nødvendigt, når man anvendte en ekstern revisor.
 
Eventuelt.
Efter en 'løs snak' takkede Jacob for fremmødet.