Generalforsamling den 19. marts 2013.

Referat fra generalforsamlingen den 19. marts 2013

Der var 12 fremmødte incl. bestyrelsen.
Jacob bød velkommen, og foreslog Erik Østergaard som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var lovlig varslet, og gav herefter ordet til Jacob for bestyrelsens beretning.
 
Bestyrelsens beretning.
Jacob oplyste, at årets store udfordring, havde været ensektionsopdeling af ledningsnettet.
Der er oprettet og udskriftet en del stophaner, som betyder at færre forbrugere bliver berørt ved ledningsbrud.
Samme fordele opnås, når der skal foretages reparationer som kræver at der lukkes forvandet!
Desuden er den digitale registrering af ledningsnettet nu 90% udført.
Tilbage er nogle stophaner, der ikke umiddelbart kunne lokaliseres - dette arbejde er fordelt blandt bestyrelsens medlemmer.
Arbejdet er udført i samarbejde med Galten Elværk, og registreringen er foretaget ud fra fysiske opmålinger i naturen,
samt de kort der var til rådighed ved overtagelsen. Vi bliver registreret i LER.
Så er der udfordringer m.h.t. filterkapaciteten. Vandforbruget er faldet efter opsætning af målere.
Derfor tages der kontakt til 2 uvildige firmaer, med henblik på at optimering af råvandstanke og filtrering.
Vandværket skal fremtidssikres og holdes i god stand. Der er fokus på styringen, som har en alder,
hvor det kan knibe med reservedele, ligesom funktionaliteten heller ikke er tidssvarende!
Der var ingen bemærkninger til beretningen!
 
Regnskab.
Tina Therkelsen fra KPMG fremlagde og gennemgik regnskabet.
Der var spørgsmål til det beløb, der var afsat til filtre. Hertil svarede Jacob, at vi naturligvis vurderer en renovation i forhold
til udskiftning!
På spørgsmål til store udsving i beløb til vandprøver, kunne Jacob meddele, at der p.g.a. misforståelse hos Eurofins,
ikke var udtaget prøver i 2011.
Vi følger naturligvis de skærpede krav til kvalitet/turbiditet, ligesom regnvandstanke tjekkes lovpligtigt.
Regnskabet blev godkendt.
 
Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
 
Budget.
Tina gennemgik budget for 2013.
Bemærkninger: se under Regnskab.
Valg af medlemmer.
På valg var John Hjorth, David Stenvang og Jacob Vendelbo. Alle blev genvalgt.
Jacob udtrykte ønske om at blive frigjort fra formands-posten, med den begrundelse, at han ikke følte
at arbejdet blev udført tilfredsstillende.
Der var ros over hele linjen, til det arbejde der er udført.
Èn mente, at det beskedne fremmøde, var udtryk for tilfredshed med vandværkets drift, og en anden mente,
at overgangen fra kommunal til privat drift, var sket helt uden problemer for forbrugerne.  
Så der var stor opbakning -  og da ingen af de fremmødte meldte sig, indvilgede  Jacob i at fortsætte dog med en
opfordring til forbrugerene om at melde sig, hvis de havde interesse i bestyrelses-arbejde.
 
Erik Østergaard og Erik Salling blev genvalgt til
suppleanter!
 
 
Valg af revisor.
KPMG blev genvalgt.
Erik Salling bemærkede, at vedtægterne var mangelfulde omkring valg af revisor.
Såfremt generalforsamlingen valgte en intern revisor, skulle fremgangsmåden fremgå af vedtægterne.
Bestyrelsen blev opfordret til at tage det med i overvejelserne når der evt. skulle foretages ændringer,
evt. til næste generalforsamling.
 
Eventuelt.
Der blev nævnt problemer med misfarvet vand ved nedbrud, specielt omkring udskiftningen af stophaner.
Hertil kunne oplyses, at misfarvning i sådanne tilfælde ikke kan undgås. Man skal lade vandet løbe i
’nogen tid’, og helst den første hane på ledningen. Evt. forslag til vejledning på hjemmesiden.
Der var ønske om mulighed for at printe vedtægterne fra hjemmesiden. Disse bliver nu lagt på som pdf-fil,
som gør det lettere at udskrive. I øvrigt blev det udtrykt tilfredshed med hjemmesiden.
 
Bestyrelsen serverede herefter kaffe med brød/kage.
 
 
 
Henning Christensen