Referat fra generalforsamlingen den 24. marts 2015

UdklipDagsorden

Der var 10 fremmødte incl. bestyrelse og revisor - Henrik var fraværende.

Jacob bød velkommen, og foreslog Erik Østergaard som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var lovlig varslet, og gav herefter ordet til Jacob for bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning.

Jacob bød velkommen og indledte med at der i 2014 var investeret en del i vandværkets ”motor”.

I forbindelse med et brud på røret til den ene råvandspumpe, fandt man ud af, at selve råvands-pumpen var tjenlig til udskiftning. Vi fik oplyst, at begge råvandspumper var opsat i 1974, hvorfor vi besluttede, at udskifte dem begge. Dette viste sig efterfølgende at være en god beslutning. Rørføringen fra pumperne, er således skiftet helt ind til iltningstrappen.

Filtre er efterset og rengjort.

De 4 rentvandspumper er udskiftet til nye energibesparende pumper.

Der er opsat en ny og større affugter, som allerede har medført et forbedret indeklima.

El-styringen var af ældre dato, og kunne give problemer, hvis der skulle opstå et behov for udskiftning af reservedele.

Derfor er hele el-styringen udskiftet til nyt Siemens PLC-udstyr, som er sikret reservedele 17 år efter den er udgået af produktionen. El-styringen kan betjenes fra hjemme-pc eller mobiltelefon, hvilket betyder at man ikke nødvendigvis skal på værket, for at besvare alarmer.

Rentvandstanke bliver p.t. undersøgt.

Hele omstillingen er udført over 3 uger, og uden væsentlige géner for forbrugerne.

Renoveringen forventes tilendebragt i nær fremtid.

Erik Salling spurgte til ’godkendelsen’ af det overfladebassin som Hedensted Spildevand (HSPV) havde anlagt for enden af Solvangsalle - tæt op ad vandværkets grund, og anførte det kunne give problemer med overfladevand fra vejen. Til dette kunne Jacob tilføje, at HSPV havde forespurgt, om man kunne få tilladelse til at tilgå bassinet via vandværkets grund. Dette er der givet lov til, mod at HSPV renoverer adgangsvejen over grunden, etablerer adgangslåge og fjerner beplantning der er i vejen, og i øvrigt rydder op! Efterfølgende vil vi se på eventuelle problemstillinger.

Desuden spurgte Erik Salling til alder og tilstand på de 2 boringer. John mente de var fra omkring 1975 – og tilføjede, at Vandværket burde have i tankerne, at disse boringer ikke kan bruges i al evighed, og derfor burde sikre sig en grund, hvor der – ud i fremtiden - kunne etableres nye boringer.

John og Henrik har været på hygiejnekursus hos FVD.

Formandens beretning blev godkendt.

 

Regnskab.

Tina Therkelsen fra Ernst & Young (KPMG) fremlagde og gennemgik regnskabet.

Der var spørgsmål omkring forrentning af vor kapital. Til dette kunne Henning tilføje, at vi havde haft en fornuftig forrentning i 2014, p.g.a vi have haft en 3-årig aftale. Med det renteniveau vi befinder os på p.t., må vi forvente en fremtidig forrentning tæt på nul!

Regnskabet blev godkendt uden øvrige kommentarer.

 

Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 

Budget.

Tina gennemgik budget for 2015.

Budget blev godkendt uden kommentarer.

 

Valg af medlemmer.

På valg var Jacob Vendelbo, John Hjort og David Stenvang.

Alle blev genvalgt.

Verner Nielsen og Erik Østergaard blev genvalgt som suppleanter,

Erik Østergaard som 1. suppleant

 

Valg af revisor.

EY blev genvalgt.

 

Eventuelt.

Under eventuelt blev der vist en ny elektronisk vandmåler, som vi har til test. Der er afsat midler i budgettet til udskiftning af ca. 100 målere. Vi har tidligere afprøvet 10 målere fra Kamstrup. Problemet med disse, er at de er i plastichus, og derfor kan give problemer ved montering, eller hvis de kommer i ’spænd’. Den viste er i messinghus, og virker særdeles robust, og opfylder alle krav til elektronisk aflæsning.

Jacob takkede til slut for fremmødet og bød derefter på brød og lagkage.

 

Konstituering.

Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen et kort møde.

Bestyrelsens sammensætning er uændret.

UdklipEo