Referat fra generalforsamlingen den 22. marts 2016

UdklipDagsorden

Valg af dirigent.

Der var 9 fremmødte incl. bestyrelse/suppleant og revisor.

Jacob bød velkommen, og foreslog Erik Østergaard som dirigent.

Dirigenten takkede for valget, og gav herefter ordet til Jacob for bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning.

Den nye styring har nu kørt det meste af 2015 – der er foretaget diverse optimeringer. Styringen kører tilfredsstillende – der er opnået bedre stabilitet – alarmer er mere konkrete. Der resterer endnu få justeringer, og vi forventer at være ved vejs ende medio 2016. Som sidegevinst er der opnået pæne besparelser på el-forbruget.

Der har været dykker i rentvandstanken, for at tilse, om der var revner eller utætheder. Det er konstateret, at den er i god stand, og der er afleveret fyldig rapport. Dæksel til tank og suge-spidser er udskiftet. Reparation af pumper og styringer er tilendebragt. Fremadrettet vil der derfor ikke være så megen focus på disse områder.

Hedensted Kommune har fået lov til at benytte Vandværkets grund som kørselsvej til overløbs-bassin bag vandværket, og i den forbindelse, er der lavet aftale omkring vedligeholdelse af kørselsvej og beskæring af beplantning. Der er ansat en ny havemand – da der har været ustabilitet med den tidligere.

Der er i 2015 udskiftet ca. 150 nye elektroniske målere, og der er planlagt yderligere 170 i 2016. Når alle målere er udskiftet, kan vi selv aflæse dem i løbet af få timer. Udskiftningen er selvfølgelig en økonomisk omkostning, men har allerede givet bonus idet der er konstateret målere der enten ikke fugerede korrekt, ikke var registreret eller skønsmæssigt aflæst. Fremadrettet vil vi således altid have en korrekt aflæsning, ligesom der registreres eventuelle fejl. Henrik og John fra bestyrel-sen har stået for udskiftningen og er honoreret til markedspris. Henrik og John har været på hygiejne-kursus, og skal på driftpasser-kursus i 2016 – begge kurser er lovkrav.

Vi har været til møde hos Horsens Kommune vedrørende sikring af grundvand, da der evt. skulle opkøbes jord omkring vandværket, for at sikre mod forurening. Der er udtaget prøver af grundvandet, som viser, det ikke er et problem i vort område.

Der har været visse udslag på vandprøver – disse var dog ikke sundhedsskadelige. Udslag skyldes renset vandtank og indstillinger på filtre. Seneste prøver viser, at der er rettet op på dette.

Der har været for stor difference mellem udpumpet og afregnet vand. Årsagen til dette er muligvis en måler der ikke var registreret samt en fejlmelding på højt vandflow for nyligt. I forbindelse med fejlmeldingen, havde man en mistanke til en fiskedam, som i perioder blev fyldt op, hvilket også viste sig at være tilfældet. Desuden var denne opfyldning forbundet med stor risiko for forurening, i tilfælde af at det forurenede ’fiskevand’ ville blive suget tilbage, hvis det skulle opstå et ledningsbrud. - Forbrugeren vil nu blive kontaktet.

Vi er nu registreret i LER og får således henvendelser om gravearbejde.

I det kommende år, vil der blive mere focus på bygningens vedligeholdelse. Rister og udluftninger vil blive efterset, således myg og andre forureningskilder ikke kommer ind.

Taget skal evt. repareres.

Spørgsmål til beretningen:

Verner Pedersen, spurgte til antal forbrugere – Henrik oplyste, at antallet var ca. 510.

Verner Pedersen, spurgte hvordan det kunne lade sig gøre, at en måler ikke var registreret – Jacob meddelte, at den var oprettet helt tilbage fra dengang kommunen havde ansvaret, og at den ’berørte’ forbruger havde betalt et forbrug, svarende til 3 års gennemsnit.

Carsten spurgte til, hvornår alle målere var udskiftet – Henrik oplyste, de sidste målere er planlagt til udskiftning inden udgangen af 2017. En del målere var allerede så gamle, at de alligevel skulle udskiftes. De nye skal udskiftes igen om ca. 10 år. Vi kan aflæse målere flere gange årligt, hvis ønske/behov opstår, ved aflæsningen registreres også eventuelle fejl. Desuden kan vi ’sælge’ aflæsningen til Hedensted Spildevand.

Verner Pedersen sluttede af med, at det lyder alt sammen rigtig godt!

Beretningen blev godkendt.

 

Det reviderede regnskab.

Tina fra EY gennemgig regnskabet.

 

Verner Pedersen, ser fornuftigt ud.

Carsten: bemærkede et voldsomt tilgodehavende på 287.532 kr. Dette skyldes bl. a. den ret store forbruger, som ikke var registreret – samt et ’projekt’ i Spettrup, hvor kommunen havde betalt en stor del af udgifterne i det nye regnskabsår. Henning kunne supplere, at der generelt ikke var et problem med ’dårlige betalere’, således var der kun et tab på debitorer for 2.836 kr. i 2015.

Regnskabet blev godkendt.

 

Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 

Budget for det komne år.

Tina gennemgik budget - som blev godkendt.

 

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Henrik og Henning var på valg, og blev genvalgt til bestyrelsen.

Erik Østergaard og Verner fra Spettrup, blev genvalgt som suppleanter.

 

Valg af revisor.

EY blev genvalgt.

 

Eventuelt.

Jacob takkede herefter for fremmødet – og bød på brød og kage.

 

 

Konstituering.

Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen et kort møde.

Bestyrelsens sammensætning er uændret.

UdklipEo