Referat fra generalforsamlingen den 28. marts 2017

 

UdklipDagsorden

 

Der var 11 fremmødte incl. bestyrelse/suppleanter og revisor.

Jacob bød velkommen, og foreslog Erik Østergaard som dirigent.

Dirigenten gav herefter ordet til Jacob for bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning.

Efter det nye styresystem efterhånden er kørt ind, har værket kørt stabil og driftsikkert. Kontrollerede skylninger m.m. har ligeledes medført forbedret vandkvalitet. Styresystemet er valgt således, at det i fremtiden kan betjenes af en hvilken som helst leverandør.

Der er mange fordele ved det nye system, vi har en bedre kontrol af vandspild – kontrol af forholdet mellem oppumpet og udpumpet vand, sammenholdt med afregnet vand. Vi kan afsløre spids-belastninger, spore udsving i forbrug, aflæse vandforbruget over nat, for at afsløre eventuelle brud. Alt dette giver tryghed.

Vi følger op på vandkvaliteten med løbende vandprøver.

I 2016 er der igen udskiftet et parti vandmålere – dette har igen vist sig at være en god investering, idet der er fundet defekte vandmålere o.l. De elektroniske målere kan fjernaflæses, ligesom de kan afsløre eventuelle fejl eller uregelmæssigheder. 

Sidste parti målere udskiftes i 2017, således alle målere er udskiftet inden udgangen af 2017.

Egenkapitalen er forøget med 200.000 kr., på trods af investeringer. Der er nye regler omkring vandværkers egenkapital, som ikke tillader vandværkerne at have for store ’pengetanke’. Bestyrelsen anbefaler således, at vandprisen nedsættes fra 6 kr. til 5 kr.

Den nye bestyrelse må have i tankerne, at undersøge muligheden for at etablere en ringledning til nabo-vandværk, for at sikre nødforsyning i tilfælde af længerevarende nedbrud. 

Bygningen trænger til vedligeholdelse. Ventiler m.m. skal forbedres. Der er ingen toilet. Udenoms areal trænger til en større ’renovering’!

.......

Verner Nielsen spurgte til hvor stor en kapital, vandværket måtte have.

Til dette svarede Tina: I princippet ingen - hvis der opstår behov for større investering, må man låne eller sende opkrævning til forbrugerne! Henrik tilføjede samstemmende med Tina, at Hedensted Kommune ikke var så grov, og gerne ser, at vandværket har en ’fornuftig’ kapital, til vedligehold og uforudsete udgifter.

Verner Nielsen spurgte m.h.t. ringledning til nabo-vandværker, om dette ikke kunne give problemer med stillestående vand? - Jacob svarede, at en sådan løsning naturligvis skulle etableres således det blev muligt at udlufte/udskifte vandet med passende mellemrum! Nærmeste vandværker blev nævnt Løsning Vandværk og Sebberup Vandværk – hvor Sebberup nok var for lille til at forsyne Ølsted.

Sørgen Høgh kom med forslag til at lade Løsning Vandværk overtage Ølsted, idet vandet her kun kostede 4 kr.! Søren spurgte også til muligheden for selv at kunne fjernaflæse egne omkringlig-gende målere. Hertil svarede Henrik, at der var et nyt system på vej, som kunne tilbydes forbrugerne!

Søren mente det var en dyr foranstaltning, at udskifte alle målere, og spurgte til hvor ofte det skulle gøres? Henrik oplyste, at der, for at sikre korrekt måling, var krav om kontrolmålinger af et mindre antal af målere hver 6. år – målernes batteri-levetid er 12 år eller mere.

Der blev også spurgt til kapitalbehovet for et normal-år. Hertil svarede Jacob, at det var svært at svare på, da vi stort set ikke havde haft et normal-år siden overtagelsen. 

Beretningen blev godkendt.

Det reviderede regnskab.

Tina fra EY gennemgik regnskabet.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Behandling af indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag.

Budget for det komne år.

Tina gennemgik budget,

- med bemærkning om, at den lavere omsætning i 2017 skyldes prisnedsættelsen på vand. 

Det blev bemærket, at prisnedsættelsen vil få virkning for 2017. 

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

Jacob, John og David var på valg – Jacob og John ønskede ikke genvalg.

David blev genvalgt, Brian Falk Andersen, Ølsted og Carsten Steen Kristensen, Spettrup, blev nyvalgt.

Erik Østergaard, Ølsted og Verner Nielsen fra Spettrup, blev genvalgt som suppleanter. 

Valg af revisor.

EY blev genvalgt. 

Eventuelt.

Tak til Jacob og John for deres indsats i bestyrelsen.

– herefter blev der budt på brød og kage.

***************************************************************

Konstituering. 

Efter generalforsamlingen holdt den nye bestyrelse et kort møde.  

Bestyrelsens sammensætning blev:

Henrik, formand

David, næstformand

Henning, kasserer

Brian, menigt medlem

Carsten, menigt medlem

Capture