Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2018

 

UdklipDagsorden

Valg af dirigent.

Henrik bød velkommen til de 13 fremmødte - incl. bestyrelse og revisor.

Verner Nielsen blev foreslået som dirigent, og der var ikke andre forslag,

Dirigenten gennemgik formalia og gav herefter ordet til Henrik for bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning.

Henrik redegjorde for oppumpet vandmængde i forhold til udpumpet og afregnet mængde, og alt ser fint ud. Et mindre tab, skyldes formentlig filterskyl. Når de sidste vandmålere er skiftet, må vi forvente at der helt bliver styr på dette.

I starten af 2017, blev et nyt VVS firma tilknyttet vandværket, idet John Hjort udtrådte af bestyrel-sen, og samtidig nedlagde sit VVS-firma. Der blev indhentet tilbud fra Løsning VVS og Hedensted VVS, og valget faldt på Hedensted VVS.

Målerudskiftningen blev næsten afsluttet i 2017, ved udgangen af året manglede der 15 målere. Disse målere er alle behæftet med problemer af forskellig art, stophaner o.l...

– arbejdet med disse forventes at starte op i april 2018.

De nye målere har allerede vist deres værd, idet man i forbindelse med års-aflæsningen fik fejlalarm på 5 målere. Forbrugerne blev herefter kontaktet, således løbende toiletter og andre brud kunne afhjælpes.

It-system til aflæsning er opgraderet – der arbejdes på en APP, således man selv kan følge sin måler - der informeres så snart vi véd mere.

En forbruger, havde gjort os opmærksom på en blotlagt vandledning ved Hovvej. Det var sket der hvor regnvandet fra Bottrup havde sit udløb. Hedensted Kommune påtog sig ansvaret for dette, og foretog udbedringen uden omkostninger for os.

Vandværksgrunden fik en større tur i foråret. De store træer over mod skytteforeningen blev fjernet, buske og andet vildtgroende blev også fjernet og nyt græs blev etableret.

Inde i vandværksbygningen, har vi haft et firma, som var eksperter på området, til at gøre hovedrent.

Vi forventer at indføre hygiejne zoner, da dette kræves af alle vandværker i dag.

Vi undersøger i øjeblikket, hvordan vi er sikret i forhold til den nye persondataforordning.

Vi har fået opdateret vort styresystem og fået lavet back-up sikring. Under denne opdatering, var vi udsat for en ’hændelse’, som medførte at der ikke blev pumpet vand ud i ca. 20 minutter....!

Vi blev i den situation opmærksom på, at PLC-styringen ikke er normal lagervare hos Siemens, men derimod en leveringstid på p.t. 4 uger. Hvis vi blev udsat for længerevarende stop, ville det kræve en lang række manuelle procedurer, som var svært at overskue! Vi besluttede derfor at anskaffe en reservePLC, så vi ikke kom i den situation – udgiften hertil var 30.000 kr.

Der udstykkes p.t. 10 byggegrunde på Friggsvej. Dette projekt vil indbringe os 120.000 i ledningsbidrag – udgifter til ledningsarbejde sendes til Hedensted Kommune.

Der har været en del fokus på vandkvaliteten i det forgangne år, vi har også fået foretaget en del vandprøver – de har heldigvis været gode og uden bemærkninger.

Vi har valgt at skifte bank, blandt andet p. g. a. at vi hos Jyske Bank betaler renter for at have penge stående på kontoen, vi har skiftet til Middelfart sparekasse i Hedensted.

Grunden til, at vi ikke har brugt hele budgettet i 2017, skyldes primært, at vi har skubbet lidt af projekterne til 2018.

Da vi skulle lave budget or 2018, stod det klart, at vi igen havde mulighed for at nedsætte prisen, denne gang med 0,50 kr.

I det kommende år skal vi have styr på investeringsplan. Iltningstårnet skal enten renoveres eller laves på en ny og anderledes måde. Der er opgaver omkring nye kontrolprogrammer fra kommunens side, og ligeledes førnævnte persondataforordning.

Henrik sluttede beretningen med at takke bestyrelsen, suppleanter og vores trofaste revisor for indsatsen i det forgangne år.

Søren Høgh kommenterede på, at der var afsat 180.000 til 15 vandmålere.

Til dette kunne Henrik oplyse, at årsagen var, at der var problemer forbundet med alle 15 målere, og at udgiften hertil derfor var ukendt.

Beretningen blev godkendt.

Det reviderede regnskab.

Tina fra EY gennemgik regnskabet.

Søren mente, at et dækningsbidrag på 113.000 kr. var for stort, og at vandprisen således burde sænkes yderligere.

Henrik var som sådan enig, men da vi endnu ikke er i land med de projekter der er sat i gang, kunne det godt forsvares. Desuden må vi forvente et kapitalbehov på 500.000 – 750.000 kr. over de næste 5 år.

Dorte fra Pilevænget mente, at med en budgetteret overskud på 120.000 kr., var dette beløb i sigte.

Hertil kunne Henrik supplere, at de 120.000 vedrører Friggsvej og således kun gælder for 2018.

Anders Liisberg bemærkede, at honorar var steget fra 18.000 til 49.000 kr.. Tina gjorde opmærksom på, at det var ændringer i bogføringen. Den tidligere formand var momsregistreret, og kunne derfor udskrive en regning, som således ikke var bogført som honorar – Henning oplyste, at dette afspejledes under ’Vagtudkald’, som var faldet fra 16.000 til 3.400 kr.!

Vandværkets overskud og kapital, var til debat - Henrik og Tina argumenterede med, at kommunen var interesseret i at vandværkerne havde en sund økonomi, der kunne modstå større uheld og lign.!

Regnskabet blev godkendt med 11 for og 1 imod!

Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

Budget for det komne år.

Tina gennemgik budget.

Dorte undrede sig over, at de 120.000 kr. vedr. Friggsvej, ikke var forbundet med omkostninger.

Henrik oplyste at kommunen betaler alle omkostninger, og at de 120.000 kr. er bidrag til eller andel af ’anlæg’!

Budget blev godkendt med 11 for og 1 imod.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Henrik og Henning var på valg – de var villige til genvalg og modtog genvalg.

Erik Østergaard ønskede at udtræde som suppleant. Ib Muhlig blev nyvalgt suppleant,

Verner Nielsen blev genvalgt.

Valg af revisor.

EY blev genvalgt.

Eventuelt.

Søren roste bestyrelsen for at drive vandværket dygtig og professionelt.

Der blev drøftet samarbejde med andre vandværker vedrørende indkøb m.m., men her har vi en god aftale med Hedensted VVS, så vi er sikret et ’lager’ til gode priser.

Som tidligere blev der også talt om samarbejde hvad angår vandforsyningen. Vi er tæt på andre vandværker i yderområderne. David oplyser, at han er tæt på Løsning Vandværk, med at de rør der kommer fra Ølsted Vandværk er for små til at kunne forsyne et større område.

Henrik takkede for f remmødet, og bød herefter på brød og kage.

Konstituering.

Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen et kort møde.

Bestyrelsens sammensætning blev:

Henrik, formand

David, næstformand

Henning, kasserer

Brian, menigt medlem

Carsten, menigt medlem

Verner Nielsen, 1. suppleant

Ib Muhlig, 2. suppleant

UdklipVerner