Referat fra generalforsamlingen den 26. marts 2019

UdklipDagsorden

Valg af dirigent.

Henrik bød velkommen til de 14 fremmødte - incl. bestyrelse og revisor.

Verner Nielsen blev foreslået som dirigent, og der var ikke andre forslag,

Dirigenten gennemgik og godkendte formalia og gav herefter ordet til Henrik for bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning.

Henrik indledte beretningen med informationer omkring indvundet, udpumpet og afregnet vandmængde. Der er i 2018 udpumpet 81.847 m3, i forhold til faktureret mængde, har der været et spild på ca. 9,1 %, som skyldes ikke mindre end 7 utætheder. Den tørre sommer og opmærksomme forbrugere, har været en stor hjælp til at få disse utætheder lokaliseret og repareret.

Udskiftning af de sidste vandmålere og reparation af omkring 20 stophaner, som voldte særlige problemer, blev afsluttet september 2018. Efterfølgende er alle målere aflæst 4 gange i efteråret, udelukkende for at få data omkring forbrug. Vi har nu meget nemt ved at sammenholde udpumpet vandmængde med det aflæste forbrug hos brugerne. Vi har således kunne konstatere et meget acceptabelt spild på ca. 3 %.        I starten af året, havde vi en forventning om, at iltningstårnet skulle renoveres. To firmaer gav bud på opgaven. Det ene firma anbefalede, at vi gik lidt mere i dybden, og lavede et totalt gennemgang af anlægget. Dette viste sig at være en fornuftig beslutning, da det viste sig, at det ene borerør ikke var helt tæt. Herefter besluttede bestyrelsen, at det var vigtigere at få ordnet begge borerør, og så udsætte iltningstårnet. Begge borerør er nu hæver over terræn. Udgiften til dette beløb sig til 317.000 kr.!           Ved samme lejlighed blev begge boringer trykprøvet og video inspiceret, ligesom vi under hele forløbet, var i kontakt med Hedensted Kommune. Kommunen er af den mening, at vandværket er i god drift, vandkvalitet og økonomi er i orden, så de ser en fremtid for værket.

Alle vandprøver og ekstra borings-kontroller har været i orden!

Økonomien ser stadig fint ud, på trods af ikke planlagte investeringer. Restancer er ikke et problem, hvilket vi ser som tegn på, at brugerne værdsætter det at have rent drikkevand i hanerne.

P.g.a. nye regler omkring vandværks-regnskab, er der ændret lidt i opsætningen.

Fremtiden for vandværket ser ret godt ud – det betyder dog ikke, at der ikke vil ske nye tiltag, Vi har i årets løb, drøftet vore takster, og har været i gang med den store kugleramme. Der er flere og flere udgifter, der kan henledes til den faste afgift, bl.a. er der krav til kontrol eller udskiftning af vandmålerne med faste intervaller. Bestyrelsen lægger derfor op til, at de faste udgifter beregnes under den faste afgift, og de variable udgifter under vandprisen (m3). Et forslag til nye priser for 2020, vil være 675 kr. for den faste afgift (nuværende 510 kr.) og 3,00 kr. pr. m3 - (nuv. 4,50 kr.). Konsekvensen for en gennemsnitsforbruger (80 kbm) vil være en stigning på 45 kr. pr. år. Storforbrugerne vil selvfølgelig falde i pris, men det vil jo også gøre, at vi får nemmere ved at holde fast i dem. Ændringerne skal naturligvis først godkendes af kommunen, men de er orienteret og positiv stemt. Som nævnt i vores indkaldelse, arbejdes der p.t. på et projekt, der indebærer en total renovering af vores filter anlæg. Efter gennemgang først på året, blev vi klar over, at dette var påkrævet, inden for nær fremtid. Hele renoveringen, betyder, at vi laver om fra åbne til lukkede filtre, hvilket minimerer risiko for bakterier m.m. Samtidig bliver den planlagte renovering af iltningstårn overflødig. Området omkring de gamle filtre bliver i overskud, hvilket betyder, at der bliver mulighed for at lave mødelokale, og ikke mindst toiletforhold, som sikkert snart bliver et krav for håndværkere og personale. Såfremt det hele falder på plads, vil projektet kunne udføres i anden halvdel af 2019. Der forventes ingen driftstop, i forbindelse med omlægningen. I 2020 holder vi 10 års jubilæum for overtagelse af vandværke, og her overvejer vi om generalforsamlingen skal være med spisning – og senere måske et sommerarrangement, hvor ejerne (brugerne) kan komme og se, hvordan vandet bliver behandlet, inden det kommer ud i rørene.

Der vil løbende blive orienteret på hjemmesiden olstedvand.dk og Facebook ’Det sker i Ølsted’

Til slut en tak til bestyrelse, suppleanter og øvrige involverede i vores lokale vandværk.

Spørgsmål:

Keld Hukiær spurgte til den nye vandmåler. Han havde haft problemer med et ”løbende” toilet - fejlen frem-gik af vandmåler, og han efterlyste i den forbindelse, en ’app’, således man fik besked om eventuelle fejl.

Henrik oplyste, at fejl blev gemt en begrænset tid – de målere/brugere der viser fejl ved aflæsning bliver kontaktet. Henrik vil se nærmere på Kelds måler. Yderligere kunne Henrik supplere, at der på sigt, vil blive muligt at få adgang til egne måledata via målerleverandørs hjemmeside, men det er naturligvis kun data i forbindelse med fysiske aflæsninger, der bliver tilgængelige. Det forventes at der foretages 4 årlige aflæsninger.

Søren Høgh spurgte til den ’nøgne’ pris, for at pumpe 1 kbm op - Henrik mente ca, 1,25 kr.

Keld spurgte til hvad vi mente med ’at holde fast i storforbrugerne’ – om de havde noget alternativ, hvis de var utilfreds? - Henrik svarede, at en storforbruger kan søge tilladelse til at etablere sin egen boring - men vil sandsynligvis få afslag, Så kan man forsøge via politiske kanaler – men hvorom alt er, ville det være en uholdbar og for alle parter en uønsket situation!

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Det reviderede regnskab.

Tina fra EY gennemgik regnskabet.

Spørgsmål:

Ib Muhlig spurgte til telefonregning på 6.000 kr.

Tina og Henrik forklarede i fællesskab, at beløbet dækkede over internet-forbindelse, vagt-system og mobil nr. til alarmopkald og et erhvervs-abonnement med tilkaldevagt.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

Budget for det komne år.

Regnskabet indeholdt et ikke revideret budget. Den planlagte renovering af filter anlægget, var ikke inkluderet i budget for 2019, hvilket Keld Hukiær påtalte. Tina forsvarede det med, at investeringen i flg. det nye regnskabs-opstilling først ville påvirke 2020-regnskabet. Dirigenten bad de fremmødte om - ved afstemningen - også at betragte bestyrelsens planer om en filterrenovation i størrelsesorden 800.000 til    1 mill. kr., som værende en del af budgettet!

Søren Høgh spurgte til, om man var sikker på, at vandværket havde en fremtid, inden man investerede i den størrelsesorden. Hertil svarede Henrik, at Ølsted Vandværk i kommunens øjne var veldrevet, og ét af de vandværker man ville satse på i de fremtidige planer. Det var ikke utænkeligt, at Ølsted ville opsluge nogen af de mindre vandværker i omegnen. Bestyrelsen har en opgave i at skabe interesse og kendskab for arbejdet omkring værket, således det forsat vil være muligt at danne en seriøs og effektiv bestyrelse.

Verner Pedersen mente, at vandværket var i god drift, og at det var godt, at holdningen var at man sørgede for at holde værket i god stand. Bestyrelsen forventer ikke, at investeringen vil påvirke vandpriserne. Henning tilføjede, at der på trods af større investeringer de seneste år, har været muligt at sænke prisen på vand 2 gange.

Budget blev enstemmigt godkendt.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

David Stenvang, Carsten Steen Kristensen og Brian Falk Andersen var på valg.

David og Carsten modtog genvalg. Brian ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Ib Muhlig blev nyvalgt til bestyrelsen.

Verner Nielsen blev genvalgt som 1. suppleant.

Søren Bay Høgh blev valgt som 2. suppleant.

Valg af revisor.

EY blev genvalgt.

Eventuelt.

Mads Nielsen spurgte om bestyrelsen var opmærksom på reglerne omkring brugen af pesticider i nærheden af vore boringer, og henviste til BNBO - Boringsnære beskyttelsesområder.

Til dette svarede Henrik, at det er der naturligvis fokus på, og at vi med skytteforeningen som nabo, lige holder os indenfor 25 meters grænsen til landbrugsjord. Det kan jo godt undre, at reglerne kun gælder for landbrugsjord, og endnu ikke inddrager private hus- og haveejere.

Henrik takkede for fremmødet, og bød herefter på kaffe og brød.

Konstituering.

Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen et kort møde.

Bestyrelsens sammensætning blev:

Henrik, formand

David, næstformand

Henning, kasserer

Carsten, menigt medlem

Ib, menigt medlem

UdklipVerner