Referat fra generalforsamlingen den 6. oktober 2020

 

 Dagsordenp

Valg af dirigent.

Henrik bød velkommen til de 9 fremmødte - incl. bestyrelse og revisor.                                                              Verner Nielsen blev foreslået som dirigent, og der var ikke andre forslag.                                                 Dirigenten gennemgik og godkendte formalia og nævnte, at grunden til at generalforsamlingen ikke blev afholdt i marts måned, var den verserende corona-epidemi!                                                                                     Dirigenten gav herefter ordet til formanden for bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning.

Henrik indledte beretningen med informationer omkring vandforbruget. Der var udpumpet 67800 kbm. og faktureret 65250 kbm., hvilket betyder et spild på 3,8 %. Efter alle målere er udskiftet, har vi for alvor fået styr på vores vandforbrug. Målerne bliver aflæst én gang i kvartalet, og i forbindelse med de rutinemæssige aflæsninger, er vi i kontakt med de 4-6 forbruge, hvor måleren viser fejl.

Vores spild-procent ligger stabilt på 2,5 – 3%.

I foråret 2020, har vi kunnet registrere et lidt stigende forbrug, som kan skyldes det tørre forår og måske corona-epidemien, som har holdt børn og forældre hjemme i en længere periode!

2019 har ikke budt på de store udfordringer på ledningsnettet. Der har været nogle utætte stophaner, eller stophaner der ikke har fungeret. Disse ting er udbedret efterhånden, og har kun budt på mindre driftsforstyrrelser.

Der er nu gang i byggeriet på Friggsvej – 2 huse er p.t. under opførelse – yderligere 4 grunde, skulle være solgt.

Som omtalt på sidste generalforsamling, er der nu gennemført en omlægning af taksterne, således fordelingen mellem kbm-prisen og den faste afgift, er blevet mere korrekt.

Taksterne er godkendt af Hedensted Kommune i slutningen af 2019, således de kunne træde i kraft pr. 1.1.2020. Der har ikke efterfølgende været kommentarer fra forbrugerne, hvilket må betyde, at forbrugerne har accepteret omlægningen.

Der er udtaget vandprøver ifølge vort kontrolprogram, og de har budt på småting - en lille ubetydelig overskridelse af coliforme bakterier. Vi valgte alligevel at få taget en ekstra prøve, som ikke viste noget. Den første prøve blev forklaret som en ”uforklarlig hændelse”!

Vandprøver der er udtaget under og efter vores filterrenovering, har til gengæld vist sig fra den positive side   – klar forbedring!

Det store filter-renoverings-projekt, blev igangsat 15. september 2019, med montage af ståldæk der skal bære det nye filter-anlæg. Projektet skred hurtigt frem. 1. november blev der nedgravet en ny slam-beholder på 20 m3, til erstatning for det gamle forældede slam-bassin.

Da vi nåede til december, startede gennemskylning af de nye filtre. Perioden fra midt december til midt februar kørte vi vandet via de nye filtre - og igennem de gamle - inden det blev sendt ud til forbrugerne.

Den 20. februar kørte vi kun på de nye, og de gamle blev tømt og udtørret.

Vandprøverne har vist, at det var den helt rigtige beslutning, at lave denne investering.

Den samlede økonomi i hele projektet, er løbet op i nærheden af 1,5 mill. kr., fordelt på 2019 og 2020. Det lyder selvfølgelig af mange penge, men investeringen var påkrævet....

- og så betaler vi da ikke negative renter af de penge.... :-)

Sideløbende med renoveringen, har vi fået ryddet op i ’skoven’, og der etableres nyt græs efter det gamle slam-bassin er fjernet!

I juni 2020, var Hedensted Kommune ude og besigtige vandværket – og der var ’naturligvis’ ”tommel op” til hele renoveringen!

Vi have håbet på åbent hus i sommeren 2020 – men det satte coronaen som bekendt en stopper for.

Vi håber muligheden kommer i 2021, så alle kan se resultatet af deres bidrag på ca. 3000 kr. pr. forbruger!

En anden ting der ligeledes er fulgt tæt, er hele problematikken omkring BNBO (borings nære beskyttelses områder).  Emnet blev taget op på sidste generalforsamling, da en forbruger spurgte til, hvorledes vandværket forholder sig her.

Kommunen ligger op til, at vandværket selv forhandler med de berørte lodsejere. Hvis dette ikke sker, træder kommunen til, men det er vandværket der alligevel skal afholde udgifterne.

Vi er så småt i gang med at kontakte de berørte lodsejere. Aftalerne skal være tilendebragt inden udgangen af 2022, ellers bliver takster og erstatning dikteret!

Vi regner med en positiv dialog med de berørte, og har ingen grund til at tro, vi ikke når en aftale.

Der vil i 2020 og 2021 være fokus på den udvendige vedligeholdelse af bygningen, hvor vi af nød allerede er startet op på om-fugning af murværket - vi er startet med ’tårnet’.

Taget trænger også til et grundigere eftersyn.

Så har vi haft en henvendelse fra Eriknauer Vandværk, der er nået til den erkendelse, at økonomien på den lange bane, ikke bliver ved med at slå til.

Der har været afholdt møde med deltagelse af formand og kasserer fra begge vandværker, for at drøfte muligheder/detaljer, om hvordan og hvornår en mulig sammenlægning kan finde sted. Som udgangspunkt, vil det ikke være noget der belaster Ølsted Vandværks forbrugere, da alle udgifter med sammenlægningen afholdes af Eriknauer Vandværk. En endelig beslutning kan dog først vedtages, når en skriftlig aftale mellem parterne er lavet, og aftalen godkendt på begges general-forsamling - og relevante myndigheder har sagt ok til aftalen. Henrik bad om opbakning, til at arbejde videre med dette projekt!

Henrik afsluttede beretningen med at takke bestyrelsen, suppleanter, revisor og øvrige der er involveret i vores lokale vandværk.

Vi glæder os til et nyt og spændende 2021, som igen bliver et travlt år!

Spørgsmål:

Søren Høgh spurgte til omtalte BNBO-område... - hvor og hvor stort det pågældende område var?

Henrik oplyste at områder strækker sig fra Vandværket – Skytteforeningen - hen over Sognegårdens parkeringsplads - over og langs med hovedvejen hen til Nederholmsvej/rundkørslen – i alt ca. 2 ha.!

Vedr. skytteforening og Sognegården gælder samme regler som landbrugsjord.

Henning bad om kommentarer vedrørende Eriknauer Vandværk!

Søren Høgh synes det var en god idé, og at det også kunne styrke Ølsted Vanværk.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Det reviderede regnskab.

Tina fra EY gennemgik regnskabet.

Spørgsmål: Der var ingen spørgsmål.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

Budget for det komne år.

Tina gennemgik budget.

Henrik oplyste, der var afsat ekstra beløb til vedligehold, da der stadig var arbejde i forbindelse med oprydning af ’skoven’ og etablering efter udskiftning af slambassin.

Budget blev enstemmigt godkendt.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Henrik og Henning var på valg til bestyrelsen.

Begge modtog genvalg

Verner Nielsen blev genvalgt som 1. suppleant.

Søren Bay Høgh blev genvalgt som 2. suppleant.

David Stenvang gjorde opmærksom på, at gården var solgt, og nærliggende hus ligeledes var tæt på at blive solgt, hvorefter han ikke længere havde andel i Ølsted Vandværk.

Henrik gjorde opmærksom på, at når dette blev aktuelt, måtte suppleanten træde til, resten af valgperioden!

Valg af revisor.

EY blev genvalgt.

Eventuelt.

Under eventuelt gik snakken på ’løst og fast’ – hvorefter Henrik takkede for fremmødet, og bød herefter på kaffe og brød.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Konstituering.

Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen et kort møde.

Bestyrelsens sammensætning blev:

Henrik, formand

David, næstformand

Henning, kasserer

Carsten, menigt medlem

Ib, menigt medlem

UdklipVerner