Referat fra generalforsamlingen den 31. august 2021

Dagsordenp

Valg af dirigent.

Henrik bød velkommen til de 9 fremmødte - inkl. bestyrelse og revisor.
Jesper Jensen blev foreslået og valgt om dirigent,
Dirigenten gennemgik og godkendte formalia, og gav herefter ordet til Henrik for bestyrelsens
beretning.

Bestyrelsens beretning.

Henrik indledte beretningen med informationer omkring vandforbruget. Der er i 2020 udpumpet 72045 kbm. vand, der har været et spild på 2,1%, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende. Efter det nye filteranlæg er sat i drift, anvendes der kun 1/3 vand i til filterskylning, forhold til tidligere. Vores elektroniske målere viser igen, at der er styr på vandforbrug og utætheder. Målerne bliver aflæst 1 gang i kvartalet, og her er der som regel 4 – 6 fejlmeldinger, hvor forbrugerne kontaktes – eksempler på fejl, kan være dryppende vandhaner, løbende toiletter eller sikkerhedsventil i varvandsbeholder.
  I februar 2021 havde vi en længere periode med frost, og her blev der konstateret et stigende forbrug.
Af den årsag blev der foretaget en ekstra aflæsning, som kunne afsløre ekstraordinært forbrug hos 6 forbrugere. Forbrugerne blev kontaktet, og såfremt det var måleren der var sprængt, blev den udskiftet – naturligvis for egen regning! Der er generelt konstateret et stigende forbrug i 2020, som sikkert skyldes, at mange har arbejdet hjemmefra, og skolerne har været lukket! Der har kun været små-reparationer på nettet i 2020, 5 stophaner var defekte og blev derfor udskiftet.    Det kører godt, med den nye udstykning på Friggsvej, hvor der er gang i 7 nye huse, og mon ikke de sidste 3 kommer med snart. - Desuden lader det til, at der kommer til at ske noget ved Kirstine-lundsvej, Der er holdt ledningsejermøde her i august, omkring et projekt på 10 nye udstykninger, hvorefter vi afventer det videre forløb. Det forlyder, at man afventer godkendelser fra kommunal side.
  Der har været yderligere kontakt til Eriknauer vandværk, som har resulteret i, at der i første omgang etableres en ”nødforbindelse”, og efterfølgende kan en sammenlægning blive aktuel. Ølsted Vandværk har været behjælpelig med at indhente diverse tilbud på arbejdet, men Eriknauer Vandværk, har valgt selv at arbejde videre med projektet. Nuværende status er, at der formentlig sættes gang i projektet senere i 2021 eller starten af 2022. Som nævnt sidste år, vil dette arbejde ikke have økonomiske konsekvenser for Ølsted Vandværk, Eriknauer Vandværk afholder alle udgifter, og ved tilkobling, betales halv anlægs bidrag.
  Som nævnt ved sidste generalforsamling, viste det sig hurtigt, at vort nye filteranlæg virkede efter hensigten. Alle vandprøver der er udtaget, er alle yderst tilfredsstillende, specielt vores turbiditet – som er måleværdi for renhed i vandet – er så langt nede, at den ikke er målbar!
Vores store renoveringsprojekt blev i store træk afsluttet i 2020, dog mangler der stadig lidt finish omkring udearealerne.
  Eftersom bygningen er omkring 50 år gammel, har det været nødvendigt at renovere murværket, fugerne er udrenset og ført ud til kant, taget har fået nyt tagpap og udhæng.
  BNBO-udfordringen er i 2020 og 2021 fulgt tæt. Aftaler med 4 ud af 5 lodsejere er snart på plads, den sidste er landmand, og derfor mere kompliceret.
  Fremtidsprojekter ser ud til at være Eriknauer Vandværk, udstykninger ved Kirstinelundsvej, og renovering af bygningen!
  Bestyrelsen har drøftet, hvordan vandværket gøres mere synligt i dagligdagen, da vi fornemmer, at forbrugerne i stor udstrækning, ikke véd, hvor vandet kommer fra, og hvem der er ansvarlig for driften af vandværket. Når man ser fremmødet til generalforsamlingen, kan man godt blive lidt bekymret! For nyligt, var Bækkelund Vandværk ved Hosens i alvorlige problemer, da der ikke umiddelbart var muligt at besætte ledige bestyrelsesposter (se link fra Horsens Folkeblad på hjemmesiden)!
  Det var planen, at vi ville holde vort 10-års jubilæum i 2021, men det satte Corona’en jo en stopper for – vi håber dette bliver muligt i 2022. Det har også været på tale, at afholde ”åbent hus” i forbindelse med sportsfesten,
  Som afslutning på beretningen, sendte Henrik en tak til bestyrelsen, suppleanter, revisor og øvrige der er involveret i vort lokale vandværk.
 Vi glæder os til et nyt og spændende år, som igen bliver med flere tiltag.

Spørgsmål:

Laust Bjerg, spurgte om årsagen til at Eriknauer Vandværk ønskede at fusionere med Ølsted Vandværk.
Hertil svarede Henrik, at de manglede ”kræfter” – desuden er det forholdsvis dyrt at drive et lille vandværk, da mange faste udgifter, ikke nødvendigvis følger antal forbrugere.
Laust spurgte til kapaciteten - om vi nu også kunne levere ”varen”?
Hertil svarede Henrik, at vi har masser af kapacitet!
M.h.t. BNBO, spurgte Laust, hvor stort et landbrugsareal, der var omfattet af erstatningen?
Henrik svarede, at arealet udgjorde ca. 1,5 ha!
Hvordan og hvilke restriktioner landmanden skal påføres, er ikke helt på plads endnu.
Laust spurgte, om der var målt/påvist sprøjtegifte i vores vand?
Henrik svarede, at der intet er fundet her, men det er klart, at det prøveudstyr, der findes i dag, kan måle meget små mængder – der findes meget skrappe grænseværdier, som naturligvis overholdes.
Søren Høgh nævner, at der ham bekendt ikke er lukket nogen vandværker p.g.a. sprøjtegifte fra landbruget!
Søren spørger til samarbejdet med Eriknauer Vandværk, i det han fornemmer, at de har brug for hjælp?
Henrik oplyser, at Eriknauer har forkastet det tilbud, som var tilsendt, og oplyste, at de selv havde indhentet et billigere tilbud, som de ønskede at gøre brug af. Dette tilbud omhandlede den tidligere nævnte ”nødforbindelse”!
Beretningen blev godkendt!

Det reviderede regnskab.

Tina fra EY gennemgik regnskabet, og oplyste, at som noget nyt, var man begyndt af afskrive på nyinvesteringer, f.eks. det nye filteranlæg.

Spørgsmål:
Laust spurgte, om vandværket havde gældsforpligtelser?
Til dette kunne Tina svare nej!

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

Budget for det komne år.

Tina gennemgik budget for 2021.
Laust spurgte, om afskrivningerne havde nogen skattemæssig betydning?
Til dette kunne Tina svare nej – da vandværket jo ikke må tjene penge, er man ikke skattepligtig!

Budget blev enstemmigt godkendt.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

David Stenvang, Carsten Steen Kristensen og Ib Muhlig var på valg - alle modtog genvalg.
Der var ikke andre der stillede op.

Søren Bay Høgh blev valgt som 1. suppleant.
Laust Bjerg blev valgt som 2. suppleant.

Valg af revisor.

EY blev genvalgt.

Eventuelt.

Drøftelser på tværs, omkring den nye prisstruktur med mere reel fordeling af grundpris og vandpris.
Få storforbrugere overtager store mængder af vandforbruget.
For parcelhusejere er gennemsnitsforbruget ca. 80 kbm.
Henrik takkede for fremmødet, og bød herefter på kaffe og brød.

Konstituering.

Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen et kort møde.
Bestyrelsens sammensætning blev:

Henrik, formand
David, næstformand
Henning, kasserer
Carsten, menigt medlem
Ib, menigt medlem

Signatur Jesper
    Jesper Jensen
     dirigent