Referat fra generalforsamlingen den 29. marts 2022

Dagsordenp

Valg af dirigent.
Henrik bød velkommen til 10 fremmødte - inkl. bestyrelse og revisor.
Kasper Hingebjerg blev foreslået og valgt om dirigent,
Dirigenten gennemgik og godkendte formalia, og gav herefter ordet til Henrik for bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning.
Henrik indledte beretningen med informationer omkring vandforbruget. Der er i 2021 udpumpet ca. 70.000 kbm
vand, ca. 2000 kbm mindre end 2020 forbruget.
Der er registreret et spild på 3,3%, som anses for at være meget acceptabelt!
Vi fortsætter de gode takter, ved at aflæse forbrugsmålere 4 gange årligt – kvartalsvis. Det giver os et godt billede af, hvad der foregår ude på nettet, om der er uregelmæssigheder i i brugernes vandforbrug. Der er som regel 4 – 6 målere, som viser en fejlalarm. Disse forbrugere bliver naturligvis kontaktet, og fejlen er som regel løbende toiletter, dryppende vandhane eller utætte sikkerhedsventiler. I februar 2021 var der 6 frostsprængte vandmålere – dette er naturligvis mere alvorligt. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på vandmålernes placering, og sørger for beskyttelse mod frosten. Frostsprængte målere udskiftes på forbrugerens regning!
I 2021 har der også været fokus på BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråder (områder hvor vi indvinder vandet, som skal beskyttes mod forurening).
Eriknauer Vandværk, har været lidt bremset af BaneDanmark, i forbindelse med de skal under banen, for at blive koblet til vores vandledning. Det forventes der snart sker noget, men om de kobles på i 2022, er stadig uvist.
M.h.t. vandværksbygningen, er vi tæt på at være i mål, med den udvendige renovering. Tag og udhæng er færdig, fugning af murværket gøres færdig, så snart frosten er væk.
I september 2021 havde vandværket besøg af en 6. klasse fra Ølsted Skole. De havde et projekt, som beskrev vandets vej fra jorden til vandhanen. Dette var et positivt og for alle parter et interessant besøg, idet det gav anledning til en snak hjemme ved spisebordet, og lidt mere fokus på, at det faktisk er frivillige kræfter, der arbejder for at det sker.
Som vi omtalte ved seneste generalforsamling, ventede vi på, hvad der skulle ske med den nye udstykning på Kirstinelundsvej 20. Det blev skudt i gang i december, med opstart i februar 2022
Det blev hurtig en realitet, der blev indbetalt 10 stk. anlægsbidrag, og arbejdet gik hurtigt frem, således vi nu næsten er i mål.
På Friggsvej, ser det ud til, at der kun er én grund der ikke er solgt.
Vores vandprøver er stadig meget fine – vores investeringer i nyt filteranlæg, betyder at vandkvaliteten er helt i top.   Vandprøver kan ses på vores hjemmeside.
Vores planlagte åbent hus-arrangement/jubilæum i 2020, er fortsat i tankerne, måske dette kan stables på benene  i 2022.
Til slut takkede Henrik bestyrelse, suppleanter, revisor og øvrige der er involveret i vort lokale vandværk – en særlig tak til David for 12 år i bestyrelsen. David er ikke forbruger i Ølsted mere, og udtræder derfor af bestyrelsen.
Vi glæder os til et nyt og spændende år i 2022, som igen bliver et år med flere tiltag.

Spørgsmål.
Søren Høgh spurgte om vandværket havde udgifter i forbindelse med ny-udstykninger?
Hertil svarede Henrik, at anlægsbidrag betales ved igangsætning, og at såfremt udgifter til etablering af ledningsnet, overstiger ledningsbidraget, har vandværket mulighed for at opkræve et ledningsbi-drag, som er lig med de faktiske udgifter. (iflg. takstblad).
Beretningen blev enstemmigt godkendt!

Det reviderede regnskab.
Tina fra EY gennemgik regnskabet, med god forklaring til specifikke punkter.
Spørgsmål.
Erik Østergaard spurgte til vandværkets værdi?
Vi har 965.000 kr. i banken - og anlæg er skattemæssigt værdisat til 1,7 mill. kr.
Det er svært at sætte et korrekt beløb på værdiansættelsen, da vi ikke kender tilstanden af den ældste del af ledningsnettet!

Regnskabet blev enstemmigt godkendt!

Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

Budget for det kommende år.
Tina gennemgik budget for 2022
Her bemærkes specielt, at der er afsat 200.000 kr. til erstatninger i BNBO-områder.
Spørgsmål.
Søren Høgh spurgte hvordan erstatningens størrelse beregnes, og hvor stort et areal det omhandlede?
Henrik svarede at der var lavet aftaler med Skytteforeningen og Sognegården,
Tilbage var et areal på ca. 1,5 ha på modsatte side af landevejen – fra Sognegården og op til rundkørslen!
Andre steder er der betalt omkring 100.000 kr. pr. ha, men det afhænger selvfølgelig at de lokale/specifikke forhold!
Henrik nævnte, at der er strenge krav til erhverv – hvorimod der ikke er krav til private lodsejere!

Budget blev enstemmigt godkendt.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
David Stenvang udtrådte af bestyrelsen.
Henrik Gränitz og Henning Christensen var på valg, begge modtog genvalg.
Kasper Hingebjerg blev valgt til den ledige bestyrelsespost.
Søren Bay Høgh blev valgt som 1. suppleant.
Laust Bjerg blev valgt som 2. suppleant.
Laust Bjerg var ikke til stede på generalforsamlingen, men havde skriftligt tilkendegivet, at han var villig til at stille op som suppleant.

Valg af revisor.

EY blev genvalgt.

Eventuelt.
I forbindelse med de voldsomme stigninger på el, anbefalede Erik Østergaard bestyrelsen til at tænke på investering i solceller, eventuelt med tilknyttet batteripakke, således strømmen kan lagres til senere brug.
Henrik svarede, at det godt kunne blive interessant, men at der m.h.t. batteripakken var flere ting, man skulle tage hensyn til omkring sikkerhed på grunden (forurening af drikkevand).
Henrik takkede for fremmødet, og bød herefter på kaffe og brød.

Konstituering.
Efter generalforsamlingen besluttede bestyrelsen at holde et kort bestyrelsesmøde, indenfor 3 uger på vandværket, og her foretage den endelige konstituering af bestyrelsen (ny næstformand).
Ved samme lejlighed kunne værket vises frem for nye bestyrelsesmedlemmer.

Kasper Hingebjerg

Signatur kh