Referat fra generalforsamlingen den 21. marts 2023

Dagsordenp

__________________________________________________________

Valg af dirigent.

Henrik bød velkommen til 19 fremmødte - inkl. bestyrelse og revisor.
Der var 13 husstande (stemmeberettigede).
Laust Bjerg blev foreslået og valgt om dirigent,
Dirigenten godkendte indkaldelsen til generalforsamlingen, og gav herefter ordet til Henrik for bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning.

Henrik indledte beretningen med informationer omkring vandforbruget. Der er i 2022 indvundet 67740 m3 vand – 65018 m3 er udpumpet til forbrugerne og 63763 m3 er afregnet iflg. forbrugs-målerne. Dette svarer til et spild på
ca. 2%, hvilket er meget acceptabelt.
Vi aflæser fortsat forbrugsmålere 4 gange årligt (kvartalsvis). Det giver os et godt billede af, hvad der foregår ude på nettet. Man bliver hurtigere opmærksom på uregelmæssigheder, f.eks. toiletter der ’løber’, vandhaner der drypper eller utætte sikkerhedsventiler. Berørte forbrugere bliver naturligvis kontaktet. Det faldende forbrug i forhold til 2021, gætter vi på må skyldes, at et svinelandbrug er ophørt med at producere grise. Måske en generel spare-iver også kan være en del af årsagen.
Året 2022 har været et stille år, da der ikke har været større projekter i gang.
Projektet med Eriknauer Vandværk, har stået lidt i stampe, da de har haft lidt ’udfordringer’ med Banedanmark, m.h.t. godkendelser. De er nu i gang, og den første del af rørledningen er skudt igennem marken, og de mangler således kun at komme under banen. Det er p.t. uvist hvad tidsplanen er, men vi skal snarest have en dialog, så vi kan få de skriftlige formalia på plads. Håbet hos Eriknauer er, at tilkoblingen kan afsluttes i løbet af 2023.
BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråder.
Dette projekt har vi også haft i tankerne, men projektet er stoppet af kommunen, da vort indvindingsområde skal genberegnes af miljøstyrelsen. Som sagen står lige nu, har vi lavet de mundtlige aftaler, men de skriftlige kan vi ikke lave, før vi har det nye område på skrift/kort!
Vi forventer at have noget retur fra miljøstyrelsen i løbet af foråret, så vi derefter kan afslutte sagen.
Projektet med at renovere vandværksbygningen er nu færdig, de sidste fuger i murværket blev færdig her i foråret. Det betyder så, at vi har en flot og holdbar bygning i mange år fremover – både udvendig og indvendig. For dem, der ikke har set den indvendige renovation, er der billeder vi sender rundt senere.
Bestyrelsen har talt om, der skulle holdes et åbent hus på vandværket, hvis det skulle friste nogen til at se, hvor deres vand kommer fra.
Vores vandkvalitet er stadig i top. Der tages 4 vandprøver årligt, forskellige steder på vores net.
Problematikken omkring de nye stoffer PFAS, som vi alle hører om i disse tider, følges tæt. For få dage siden kom der besked om, at denne liste udvides med yderligere 10 stk. i PFAS-familien!
Når vi har resultaterne af de store vandprøver, vil de være tilgængelige på vor hjemmeside olstedvand.dk.!
Måske vil vi også sætte det på Facebook - ikke mindst for reklamens skyld, eller vække opmærksomhed for vandværket generelt!
Så har alle sikkert bemærket de voldsomme prisstigninger på el, og det har naturligvis været dyrt for vandværket, da det jo er el-drevne pumper, der pumper vandet rundt og ud til forbrugerne.
Bestyrelsen har drøftet mulighederne for at kunne hæve prisen midt på året (1.7.), hvis elpriserne stiger voldsomt.
Vi har forhørt hos Vandværksforeningen og Hedensted Spildevand, som oplyser det er muligt, såfremt det godkendes på generalforsamlingen. Det vil desuden kræve, at der skal laves en aflæsning af forbrugsmålere og en ”års” opgørelse pr.1.7. Dette emne behandles senere under ’Indkomne forslag’!
Året 2023, bliver året, hvor vi håber at komme i land med BNBO-projektet. - Ligeledes forventer vi, at de 33 forbrugere i Eriknauer kommer med. - Så skal der nedlægges 2 brandhaner, da de ikke bruges mere.
- Så vil der være småting, som defekte stophaner m.v. - Vi mangler også at få vand-værksgrunden planeret ud, og få sået græs, efter de store udgravninger der er foretaget.
Som tidligere nævnt, er der åbent hus-arrangement i tankerne, for at skærpe opmærksomheden og interessen for vort fælles vandværk. Det er vigtigt, at der står afløsere klar, med interesse for vandforsyningen, når der bliver behov for udskiftning i bestyrelsen.

Spørgsmål.

Laust Bjerg spurgte hvor mange nye kunder de nye udstykninger på Friggsvej og Kirstinelundsvej vil give?
Henrik svarede, at der på Friggsvej kun manglede 1 ud af de 10 nye grunde, at blive solgt.
På Kirstinelundsvej, er ingen af de 10 grunde solgt endnu.
Alle nye udstykninger afregnes og betales i etableringsfasen. Vandværket får først en løbende indtægt, når huset er færdigmeldt.
Margrethe Kjærgaard, spurgte til vandforsyningen, på grunden hvor det nedrevne spejderhus lå?
Henrik svarede, at tilslutningen er bevaret med vandur i målerbrønd.
Mikal Nielsen spurgte til BNBO-erstatningerne, hvad det indebærer økonomisk.
Henrik svarede at der er lavet aftaler med de berørte lodsejere. Erstatningen for agerjord, er meget forskellig, men vil være mellem 60.000 og 150.000 kr. pr. hektar. M.h.t. Skytteforeningen og Sognegården, synes erstatningen nu helt overflødig, idet der nu er kommet et forbud mod anvendelse af kemisk ukrudtsbekæmpelse på sådanne arealer. Henrik oplyser, at vi vil overholde den aftale der allerede er indgået.
Mads Nielsen tilføjede, at vi burde få styr på kommunen, det er ikke rimeligt at de fremsætter krav, som de ikke selv overholder. Her tænkes på afvanding af hovedvejen, hvor løber/siver vandet hen. Hvad med de (måske) forurenede grunde, her er ingen fokus!  Det er ikke rimeligt, at der tinglyses indskrænkninger på landbrugsjord, når de ikke har styr på egen forurening!
Henrik oplyser, at vi er opmærksomme på de forhold, og at snakken med kommunen ikke er afsluttet endnu. Kommunen har dog tidligere oplyst at netop afvanding fra vejen, betragtes som simpel nedsivning, men vi forsøger at få en mere klar udtalelse fra kommunen.
Henrik sluttede beretningen med en tak til bestyrelse, suppleanter, revisor og øvrige, der har involveret sig i vort lokale vandværk.

Beretningen blev enstemmigt godkendt!

Det reviderede regnskab.

Tina fra EY gennemgik regnskabet, med god forklaring til specifikke punkter.

Spørgsmål.

Der var ingen spørgsmål.

Henrik tilføjede, at de 161.000 kr. under ’Diverse indtægter’, fremkom ved den egenbetaling der havde været vedr. udstykning på Kirstinelundvej, som gik igen under udgifter til ledningsnet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt!

Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen beder om generalforsamlingens tilsagn om, at vi må få muligheden for at prisregulere
2 gange årligt (den 1.1. og den 1.7.) - hvis behovet skulle opstå!
Søren Høgh spurgte hvilke omkostninger der vil være forbundet med den ekstra opgørelse?
Henrik svarede, at det ville være minimalt, da vi alligevel kører rundt og aflæser pr. 1.7., og at den ekstra kørsel hos Hedensted Spildevand, formentlig også vil være i småtingsafdelingen.

Forslaget blev enstemmigt godkendt!

Budget for det kommende år.

Tina gennemgik budget for 2023

Spørgsmål.

Ingen spørgsmål.

Budget blev enstemmigt godkendt.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Carsten Steenbjerg og Ib Muhlig, var på valg – og modtog genvalg.

Søren Bay Høgh blev genvalgt som 1. suppleant.

Laust Bjerg blev genvalgt som 2. suppleant.

Valg af revisor.

Tina Therkelsen, EY Horsens blev genvalgt. 
EY Horsens overdrages til Beierholm pr. 1.7.2023, hvor Tina fortsætter uændret!

Eventuelt.

Snakken gik lystigt om ’vejr og vind’!
Da Corona’en havde forhindret os i at fejre vort 10-års jubilæum, havde vi valgt i år at byde på stegt flæsk med persillesovs. Dette blev med stor tilfredshed indtaget midtvejs i generalforsamlingen.

Efterfølgende sluttede vi af med en kop kaffe, hvorefter Henrik takkede for fremmødet.

Konstituering.

Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen et kort bestyrelsesmøde, hvor den endelige konstituering af bestyrelsen fandt sted. – Bestyrelsen fortsætter med samme konstituering.

 UdklipLaust

Laust Bjerg