Referat fra generalforsamlingen den 19. marts 2024                 

               Dagsordenp

Vandværket havde, lige som sidste år, budt på stegt flæsk med persillesovs!
Bestyrelsen besluttede at spise, inden vi gik i gang med selve generalforsamlingen!

 Valg af dirigent.
Henrik bød velkommen til 20 fremmødte - inkl. bestyrelse og revisor.
Der var 13 husstande (stemmeberettigede).
Lennart Jensen blev foreslået og valgt om dirigent,
Dirigenten godkendte indkaldelsen til generalforsamlingen, og gav herefter ordet til Henrik for bestyrelsens beretning.

 Bestyrelsens beretning.
Henrik indledte beretningen med informationer omkring bestyrelsens konstituering.
Efterfølgende oplyste han, at der i 2023 er indvundet 65003 m3 - lidt mindre end året før. Der er brugt 834 m3 til filterskylninger. Hovedmåleren viste der var udpumpet 62362 m3 og forbrugsmålerne blev samlet aflæst til 60745 m3. Dette svarer til et spild på 2,6%, som stadig er meget acceptabelt.
Det mindre vandforbrug skyldes, at en større svinebesætning er ophørt.
Vi aflæser alle forbrugsmålere en gang i kvartalet, det giver os et godt billede af, hvad der foregår ude på nettet. Der er som regel stadig 4-6 forbrugere der bliv er kontaktet, p.g.a. fejl-koder. Dette skyldes som regel ’løbende’ toiletter dryppende vandhaner o.l.! - Eksempler har vist, at et toilet der ’løber’, kan give et stort ekstra vandforbrug, og dermed vandregning.
Generelt har 2023 været et stille år, uden de store udfordringer. Vi har været forskånet for større brud m.v..
Projektet med sammenkobling af Eriknauer Vandværk, er helt stoppet. Eriknauer havde henvendt sig til Horsens Vand, hvor de efter sigende kunne blive koblet på gratis. Vi bliv kontaktet ret sent i forløbet, med henblik på at gå ned i pris. Bestyrelsen var enige om, at dette ikke kunne forsvares overfor de øvrige forbrugere i Ølsted Vandværk, desuden havde vi også fulgt den praksis, som har været anvendt ved andre sammenlægninger i Hedensted Kommune. Eriknauer Vandværk har betalt alle påløbne udgifter, undtagen den tid vi har brugt på opgaven.
Ølsted har således ikke nogen udestående.
Heller ikke i 2023, kom vi i mål med BNBO. Så sent som december 2023, modtog vi den nye beregning, som er væsentlig anderledes end den, vi hidtil har arbejdet ud fra.
Det betyder, at indvindingsområdet, som før gik over Sognegårdens parkeringsplads og over på den anden side af hovedvejen, nu i stedet går i nordlig retning, mod Engels ejendom.
Det betyder, at den lodsejer vi hidtil har ’forhandlet’ med, nu er helt ude af spil. Efter de nye oplysninger, skal der således indledes forhandlinger med en ny lodsejer, som er kontaktet.
Vores vandkvalitet er stadig i top. På vandværkets hjemmeside kan man løbende følge med, når der tages prøver. Den sidste prøve, der blev taget i februar 2024, var også helt i orden.
Hvert år tages der en stor prøve, som tester alle gængse pesticider. Prøverne tages på forskellige tidspunkter og på 6 forskellige tappesteder. Sideløbende tages der prøver på vandværket.
Vi håber, at vi i 2024 kommer i land med BNBO. Derudover skal softwaren i vort styresystem opdateres.
Der er ikke planlagt større ting for 2024.
I 2025 står vandmålerne til udskiftning, da det nu er 10 år siden vi fik de nye elektroniske målere.
Fremtiden for vores vandværk ser god ud - bestyrelsen består p.t. af stabile medlemmer, men der må forventes en naturlig udskiftning, så derfor er det vigtigt at nye kræfter står klar, da vi nødigt skulle komme i den situation, at vi ikke ville være i stand til at danne en bestyrelse - konsekvenserne af det, vil ikke være rart at tænke på.
Til slut takkede formanden bestyrelse, suppleanter og revisor for indsatsen. Revisor har fået ny arbejdsgiver, da EY er fusioneret med Beierholm.

Spørgsmål.
Lennart spurgte til, hvad BNBO gik ud på.
Henrik svarede, at BNBO var en forkortelse af Borings Nære Beskyttelses Områder!
- som er det område hvor vore boringer henter vandet op fra undergrunden. Dette område skal beskyttes mod sprøjtemidler, hvilket betyder at landbruget ikke må sprøjte her, og derfor skal have kompensation for det.
– Over for parcelhusejere er der ingen love eller restriktioner.
Søren Høgh spurgte, om der var kendskab til forurenet vand i Hedensted Kommune, og om der var konstateret hvem skadevolder var – landbrug eller industri?
Henrik oplyste, at der var konstateret forurenet vand i kommunen, men ikke hvad forureningen kunne henføres til.
Verner tilføjede, at det var nærliggende at tro, at parcelhusejere af uvidenhed forurenede mere end landbruget.
De unge landmænd er i dag velinformeret, og sprøjtemidlerne er kostbare!
Beretningen blev enstemmigt godkendt!

 Det reviderede regnskab.
Tina fra Beierholm gennemgik regnskabet, med god forklaring til specifikke punkter.
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt!

 Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

 Budget for det kommende år.
Tina gennemgik budget for 2024

Spørgsmål.
Ingen spørgsmål.
Budget blev enstemmigt godkendt.

 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg var Karper Hingebjerg, Henning Christensen og Henrik Gränitz – alle modtog genvalg.
Søren Bay Høgh blev genvalgt som 1. suppleant.
Laust Bjerg blev genvalgt som 2. suppleant.

 Valg af revisor.
Tina Therkelsen, Beierholm Horsens blev genvalgt. 

 Eventuelt.
Snakken gik lystigt om ’vejr og vind’!
Verner benyttede lejligheden til at rose bestyrelsen for deres arbejde.
Der blev nævnt et ønske om et nødstrømsanlæg og behovet herfor.
Henrik nævnte, at Hedensted Vandværk har 3700 forbrugere, og ingen nødstrømsanlæg.
Der blev stillet spørgsmål omkring en fælles varmeforsyning i Ølsted.
Her oplyste Lennart, at der var en gruppe i Ølsted, som arbejdede med muligheden for en alternativ løsning til fjernvarme.
Vandværket har ingen ønske eller planer om at gå ind i disse overvejelser.
Efterfølgende sluttede vi af med en kop kaffe, hvorefter Henrik takkede for fremmødet.

K onstituering.
Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen et kort bestyrelsesmøde, hvor den endelige konstituering af bestyrelsen fandt sted. – Bestyrelsen fortsætter med samme konstituering.


Lennart Jensen

Signatur Lennart