Takstblad

Gældende fra 01.01.2024   

  

  Excl. moms Incl. moms
 Anlægsbidrag (indskud)  12.000,00 kr. 15.000,00 kr.

 Lednings bidrag,

 incl. stikledning og målerbrønd

 10.000,00 kr.  12.500,00 kr.
 Fast afgift pr. år 800,00 kr.  1000,00 kr.
 Måler afgift pr. år 0,00 kr. 0,00 kr.
 Vandpris pr. kbm.  3,60 kr.  4,50 kr.
 Vandafgift til staten pr. kbm 6,37 kr. 7,96 kr.
     

 

Såfremt de forventede ledningsudgifter ved en ny tilslutning overstiger ledningsbidraget, har vandværket mulighed for at opkræve et ledningsbidrag, som er lig med de faktiske udgifter for at tilslutte ny forbruger. Bidraget gælder pr. ejendom, også ved ejendomme med flere boligenheder, dog på betingelse af der kun forefindes én stikledning/måler.

Ved nye udstykninger, beregnes ledningsbidrag til forsynings- og stikledninger, ud fra den samlede udgifttil etablering. Prisen pr. tilslutning svarer til de samlede etableringsomkostninger divideret med det for-ventede antal tilslutninger.

I erhvervsområder betaler byggemodningsfirmaet de faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens anlægs- og ledningsbidrag betales af grundejer ved tilslutning.

Fast afgift betalers for hver installeret måler med aflæsningspligt.

 

 Gebyrer Excl. moms Incl. moms
 Restance gebyr 150,00 kr. 187,50 kr.
 Lukke gebyr (momsfri) 500,00 kr. 500,00 kr.
 Genåbnings gebyr 500,00 kr. 625,00 kr.

 

Skader foranlediget af frost og/eller uagtsom behandling af målerinstallation, afholdes af bruger.